تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

کاملترین سری رمزهای بازی GTA san Andreas برای پلی استیشن

رمز بازی

gta رمز بازیاین هم رمز های بازی  جی تی ای 5 برای پلی استیشن ۲

کد های زیر را در حین بازی وارد کنید در صورت درست وارد کردن کد پیغامی در بالای صفحه مشاهده می کنید.


راهنما 1


معنی واژه ها:

TRIANGLE  : مثلث

:SQUARE مربع

LEFT: چپ

DOWN: پایین

UP: بالا

RIGHT: راست
CRICLE: دایره


1-
زره و پول اضافی:بالا راست پایین چپ. بالا. راست. پایین. چپ. ضربدر  R1. R2. L1.

2-
پلاستیک روی سر:L2دوبارR1.R2.ضربدر.سه بار بالا.پایین

3-
 اسلحه نوع اول:بالا.راست.پایین.چپ.بالا.راست.پایین.چپ. R1.R2.L1.R2

4-
زره و پول اضافی:بالا راست پایین چپ. بالا. راست. پایین. چپ. ضربدر  R1. R2. L1.

5-
پلاستیک روی سر:L2دوبارR1.R2.ضربدر.سه بار بالا.پایین

6-
اسلحه نوع اول:بالا.راست.پایین.چپ.بالا.راست.پایین.چپ.R1.R2.L1.R2

7-
اسلحه نوع دوم:چپ.دوبارپایین.چپ.بالا.راست.پایین.چپ.R1.R2.L1.R2

8-
اسلحه نوع سوم:سه بار پایین.چپ.بالا.راست.پایین.چپ.R1.R2.L1.R2

9-
افزایش خلافی:راست.چپ.راست.چپ. راست.چپ.R2.دایره.دوبارR1

10-
کاهش خلافی:پایین.بالا.پایین.بالا.پایین.بالا.R2..دایره. دوبارR1

11-
دست فرمان حرفه ای:.R1.L2.R1.L1.چپ.دوبارR1.مثلث

12-
بدون ترافیک: .R2.L2.R1.L1.چپ.L2.R1.دایره.R2

13-
DOWN, LEFT, L1, DOWN, DOWN, R2, DOWN, L2, DOWN

14-
ماشین ها پرواز میکنندUP, DOWN, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFT

15-
ماشین ها همگی نیترو دارندUP, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, X, SQUARE, R2, RIGHT

16-
 

میتوانید در حین رانندگی شلیک کنید

UP, UP, SQUARE, L2, RIGHT, X, R1, DOWN, R2, CIRCLE

 

17-
ماشین ها مدل بالا میشوند

 

UP, L1, R1, UP, RIGHT, UP, X, L2, X, L1

 

18-
ماشین ها زیاد میشوند

X, DOWN, UP, R2, DOWN, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, LEFT


19-

Cheat: Spawn Dozer

R2, L1, L1, RIGHT, RIGHT, UP, UP, X, L1, LEFT

20-
 

گانگستر ها خیابان ها را در دست میگیرند

 

L2, UP, R1, R1, LEFT, R1, R1, R2, RIGHT, DOWN

21-
 

Cheat: Massive Bunny Hops

 TRIANGLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, L2, R1, R2

 

22-
پارتی ساحل

 UP, UP, DOWN, DOWN, SQUARE, CIRCLE, L1, R1, TRIANGLE, DOWN


23-

Cheat: Spawns a Stunt Plane

CIRCLE, UP, L1, L2, DOWN, R1, L1, L1, LEFT, LEFT, X, TRIANGLE

 

24-
Cheat: Monster Truck

RIGHT, UP, R1, R1, R1, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, X, CIRCLE, L1, L1

 

25-
Cheat: Vehicle of Death

L1, L2, L2, UP, DOWN, DOWN, UP, R1, R2, R2

26-
 

Cheat: Get Parachute

LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, UP, DOWN, RIGHT, L1

27-
 

خون + پول + ۲۵۰۰۰۰پول

 

 R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP.

 

28-
اسلحه نوع۲

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT.

 

29-
اسلحه نوع۳

 

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN.

30-
اسلحه نوع۱

R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.

31-
Cheat: Get Rhino

CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE.

32-
پلیس ها به دنبال شما می ایند

R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT.

33-
Cheat: Spawn Caddy

CIRCLE, L1, UP, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X

34-
Cheat: Spawn Stretch

R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT.

35-
با ماشین روی اب برانید !

RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2

36-
ماشین ها سیاه می شوند

CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE

37-
ماشین ها صورتی میشوند

CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE

38-
 

Cheat: Flying boats

R2, CIRCLE, UP, L1, RIGHT, R1, RIGHT, UP, SQUARE, TRIANGLE

39-
Cheat: Spawn Bloodring Banger

DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT

40-
Cheat: Spawn Ranger

UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2.

41-
ماشین مسابقه ای ۱

R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1.

42-
ماشین مسابقه ای ۲

R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2.

43-
Cheat: Spawn Romero

DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT.

44-
Cheat: Bounty on Your Head

DOWN, UP, UP, UP, X, R2, R1, L2, L2.

45-
Cheat: Perfect Handling

TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1.

46-
Cheat: Aggressive Traffic

R2, CIRCLE, R1, L2, LEFT, R1, L1, R2, L2

 

47-
Cheat: Spawn Trashmaster

CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT

48-
Cheat: Blow Up All Cars

 R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1.

49-
درجه ی تعقیب شما کمتر میشوند(ستاره ها)

 R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.

50-
Cheat: Suicide

RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L

51-
هوای خوب

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE

52-
هوای بد

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

53-
بازی کند میشود

TIRANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1

54-
بازی تند میشود

TRIANGLE, UP, SQUARE, SQUARE, L2, L1, SQUARE

55-
هوا بارانیست

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE

56-
 

Cheat: Overcast Weather

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE

57-
Cheat: Pedestrians Have Weapons

R2, R1, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, UP, DOWN

58
Cheat: Pedestrian Riot- Cannot be disabled

DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1

59-
ساعت زود به زود میگذرد

CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE

60-
ماشین ها سرعتی زیاد میشوند

RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1

61
 

رفتن به هوا

Cheat: Spawn Jetpack

L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT.


Hint: Video Game in Johnson House

When you enter the Johnson house there is a TV to your right with a game console on the floor in front of it, if you approach it, it will give the option to play a "Starship" game.

Cheat: CJ Phone Home

Triangle, Square, Circle, Circle, Square, Circle, Circle, L1, L2, L2, R1, R2

 

 


 

هیکل ردیف

Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left


پرش بلند

CJ can now jump 10 times as high as before. That's right, CJ's getting higher than ever. Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2.


Cheat: ATV Quad

Spawns a quad that drops down right in front of CJ. While playing Grand Theft Auto: San Andreas Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2.


Cheat: Hydra

Spawns a Hydra in front of CJ. Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up.


Cheat: Vortex Hovercraft

. Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down.


Cheat: Skinny

. Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Right.


Cheat: Fatty

CJ turns into one hell of a tubby. Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down.


Cheat: Orange Sky and Time Stopped at 21:00

During game play press LEFT, LEFT, L2, R1, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L1, L2, X


Cheat: Funhouse Theme

Enter this code during game play: TRIANGLE, TRIANGLE, L1, SQUARE, SQUARE, CIRCLE, SQUARE, DOWN, CIRCLE


Cheat: Sandstorm

UP,DOWN,L1,L1,L2,L2,L1,L2,R1,R2


Cheat List:

 L2, RIGHT, L1, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, R1, L1, RIGHT, L1, L1, L1

* Spawn Hunter: CIRCLE, X, L1, CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, R1 R2, L2, L1, L1

* Spawn Tanker: R1, UP, LEFT, RIGHT, R2, UP, RIGHT, SQUARE, RIGHT, L2, L1, L1

* All cars have Nitros: LEFT, TRIANGLE, R1, L1, UP, SQUARE, TRIANGLE, DOWN, CIRCLE, L2, L1, L1

* Maximum Vehicle Stats: SQUARE, L2, X, R1, L2, L2, LEFT, R1, RIGHT, L1, L1, L1

* Hitman in all weapons: DOWN, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, DOWN, DOWN, L1, L1, L1

* Maximum Respect: L1, R1, TRIANGLE, DOWN, R2, X, L1, UP, L2, L2, L1, L1

* Maximum Sex Appeal: CIRCLE, TRIANGLE, TRIANGLE, UP, CIRCLE, R1, L2, UP, TRIANGLE, L1, L1, L1

* Traffic is country vehicles (minus hillbilly gear): TRIANGLE, LEFT, SQUARE, R2, UP, L2, DOWN, L1, X, L1, L1, L1

* Cloudy Weather: L2, DOWN, DOWN, LEFT, SQUARE, LEFT, R2, SQUARE, X, R1, L1, L1

* Peds Attack (guns): X, L1, UP, SQUARE, DOWN, X, L2, TRIANGLE, DOWN, R1, L1, L1

* All traffic is crap cars: L2, RIGHT, L1, UP, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1


 

* Infinite Ammo: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1

Cheat: Night


During gameplay, enter R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE.

Cheat; Insane Handling


TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1.

Cheat: All Traffic is Junk Cars

L2, RIGHT, L1, UP, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1


منبع: http://asef-gta.blogsky.com

نظرات

ارسال نظر

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic