تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب ابر جاده و اهمیت آن

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

اهمیت جاده ایرانشهر - زهکلوت

اطلاعات عمومی شهر زهکلوت اجتماعی سیاسی

جاده ایرانشهر - زهکلوت

اهمیت را ه ها  در زندگی جمعی بشر، امری بدیهی است و رشد و تعالی تمدن بشری با جاد ه ها ارتباط مستقیم داشته است. اهمیت راه تا بدان حد است که سطح فرهنگی هر منطقه و میزان توسعه ى آن را میتوان با توجه به دوری یا نزدیکی آن به جاد ه ها تعیین کرد. جاد ه ها تنها مسیر آمد و شد مردم عادی، قوای نظامی و یا بستری که فعالیتهای تجاری بر روی آ نها انجام گیرد، نبود ه اند؛ بلکه به عنوان مهمترین وسیله ى ارتباط جمعی، زمینه های انتقال دستاوردهای فکری و فرهنگی انسا نها به یکدیگر را فراهم می کرد ه اند.
جاده زهکلوت - ایرانشهر نه تنها راه میان بر به بندر جهانی چابهار محسوب می شود بلکه زمینه اشتغال جوانان این سرزمین نیز است .