وقتی شتر به خاک می افتد بدان کسی بر ریشه های شهر تو ساتور می زند

شهر زهکلوت جازموریان

جازموریان

 دارد دلم برای زمین شور می زند                           نبض هلیلِ گم شده،از دور می زند

تالابِ جاز موریِ بیچاره بعدِ مرگ                             دارد برای زنده شدن زور می زند

ادامه مطلب