تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب ابر جامع

روند تکمیل مسجد جامع شهر زهکلوت ....

شهر زهکلوتتنها یکی از فوایده وجود مسجد جامع در یک شهر این است که مردم و مسئولین در مسجد جامع هر روز همدیگر را خواهند دید و این امر باعث خواهد شد که مسئولین بیشتر به فکر باشند و بفهمند که در حقیقت مسئولین در خدمت مردم شهر هستند نه مردم در خدمت آنها ، علاوه بر این قرار گرفتن مسجد جامع در مر کز شهر و بازار باعث می شود بازاریان و مردم راحتر به مسجد دست یابی داشته باشند و این امر باعث افزایش مراودات بین مردم می شود .