تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب ابر حبیب میرزایی

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

شعری از حبیب میرزایی به لهجه کرته ...

شهر زهکلوت شعر محلی

تمگرونی گپ دهم یا قلعه گنجی یا زری     ای كلامپوكن بگوم یا ای سهیلنگ اشتر
گپ مو ای نوجوون اگه نداری باوری       مویگ و بایگت اكنن بین مون و ته داوری


سر بسی برهات ابی ای رسم دوران كهن    آ زمون نهت رواجون انتری مود كفتری

ادامه مطلب

شعر زیبای حبیب میرزایی از لهجه کَرَک ها به لهجه کرته ...

شعر محلی بر روی عکس شهر زهکلوت شعر محلی جازموریان خاطرات ادبیات متنوع

ﻣﺎ ﯾَﻬﺘﻨﯿﻦ ﮔﻼﻫﯽ ، ﻫﭽﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﯼْ ...........  ... . .. ﺗَﺮَﻫﮑﻮ ﻭ ﺷﻨﻬﺮﯾﮓ ، ﺩﮔﻪ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﺭﯼ 
ﮐﯿﻔﯿﻦ ﮐﻮ ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ، ﻫﻮﯼ ﮔﻨﺪﻣﻮﻥ ﭘﺎﺭﯼ .........    ﯾﻪ ﺩﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻤﺎ ﮔﻮﺩ ، ﻫﭻ ﻋﻤﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ
ﮐﻨﭽﯽ ﺟﺘﻪ ﻋﻤﻠﻪ ، ﻫﻮﯼ ﭼﻮﮐﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﺭﯼ............  ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺩﻭﺕ ﻭ ﺩﻧﮕﻞ ، ﻫﻮﯼ ﯾﻪ ﭼﻠﯿﻢ ﻻﺭﯼ
ﺁ ﻧﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭﯼ ، ﭘﻮﻧﺼﺪﯼ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﯼ .............  ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﺩﻭﻥ ، ﻣﺎ ﺳﻮﻫﺘﻨﯿﻦ ﺩﻭﺍﺭﯼ
ادامه مطلب